Strateški plan razvoja

Nakladnička kuća Srednja Europa d.o.o. izradila je trogodišnji strateški plan razvoja radi određivanja srednjoročnih i dugoročnih ciljeva tvrtke i definiranja pravca djelovanja, u skladu s potrebama društva i zahtjevima okoline te s ciljem kontinuiranog razvoja poslovanja.

Strateški plan razvoja odnosi se na razdoblje od 2017. do 2020. godine.

OPIS TVRTKE

Nakladnička kuća Srednja Europa d.o.o. iz Zagreba osnovana je 2001. godine kao specijalizirani izdavač povijesne, historiografsko-publicističke te jezikoslovne literature. U šesnaest godina postojanja objavljeno je više od 160 naslova, u nizu biblioteka kao što su Povijest i suvremenost, Kulturno nasljeđe, Pitanja i kontroverze, Monografije

Tvrtka godišnje objavi između trinaest i petnaest novih naslova (2016. godine tiskano je 16 novih naslova) te, iako smo mali izdavač prema broju zaposlenih, prema broju izdanih knjiga godišnje pripadamo u srednje velike izdavače u Republici Hrvatskoj. Neki od razloga tome su pomno birani rukopisi za izdavanje, koji imaju kulturnu i znanstvenu vrijednost, smanjivanje rashoda i kontinuirani rad sa svim suradnicima i kupcima, te društveno odgovorno poslovanje.

Nagrade i priznanja

 • tvrtka Srednja Europa dobitnik je Nagrade Waclawa Felczaka i Henryka Wereszyckog, koju dodjeljuje Povijesni odsjek Jagelonskog sveučilišta u Krakovu i Poljsko povijesno društvo, za promoviranje srednjoeuropske ideje u Hrvatskoj
 • godine 2014. prof. dr. Antoni Cetnarowicz, autor knjiga Narodni preporod u Dalmaciji i Narodni preporod u Istri u izdanju naše izdavačke kuće, u prijevodu urednice Magdalene Najbar-Agičić, odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost i njeno promicanje u poznavanju kulturne i političke povijesti hrvatskoga naroda druge polovice 19. stoljeća u Republici Hrvatskoj i svijetu
 • direktor tvrtke prof. dr. Damir Agičić dobitnik je nekoliko nagrada i odlikovanja: Nagrade za popularizaciju znanosti (2012), godišnje državne „Nagrade Ivan Filipović“ u području znanstvenoga i stručnog rada (2015), medalje Zaslužan za poljsku kulturu (2001) i odlikovanja poljskoga ministra vanjskih poslova Bene merito (2014) te Nagrade „Miroslav Jilek“ Hrvatsko-češkog društva (2017), za doprinos razvoju hrvatsko-čeških odnosa kroz znanstvena istraživanja povijesti hrvatsko-čeških veza i djelovanja na povezivanju hrvatskih i čeških povjesničara.

Suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama

 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb
 • Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 • Institut za društvena istraživanja „Ivo Pilar“, Zagreb
 • Biblijski institut Zagreb
 • Muzej grada Zagreba
 • Državni arhiv u Zagrebu
 • Hrvatski institut za povijest, Zagreb
 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Pula
 • Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb
 • Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Sveučilište u Zadru
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena zaklada
 • Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačića u Mariboru
 • Institut za istoriju, Sarajevo
 • RCS Libry spa, Italija
 • Institut Książki, Poljska
 • Central European University, Mađarska
 • Found for Central and East European Book Projects, Nizozemska
 • Traduki S. Fischer Foundation,Njemačka
 • Nederlands letterenfonds dutch foundation for literature, Nizozemska

Suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • Grad Zagreb
 • Grad Pula
 • Istarska županija – Regione Istriana

Suradnja s tijelima državne uprave

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
 • Ministarstvo kulture RH
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH

 

Članstvo

 • ZANA – Udruga za zaštitu prava nakladnika
 • Zajednica nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • HKKKKI – Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija

 

NAČELA I KLJUČNE VRIJEDNOSTI

Tvrtka od početka svojega djelovanja posluje po načelima društveno odgovornog poslovanja (DOP). Svjesni smo važnosti DOP-a koje je ugrađeno u misiju tvrtke. Odgovornost prema zaposlenicima, suradnicima, institucijama i široj javnosti sastavni je dio poslovanja: poticanje suradnje, očuvanje okoliša, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, donacije knjiga knjižnicama koje nisu trenutno u mogućnosti obnoviti knjižni fond, donacije kulturnim udrugama te donacije povodom Noći knjige.

Načela poslovanja

 • društveno odgovorno poslovanje
 • načelo zakonitosti
 • načelo poslovne etike
 • načelo dobrog upravljanja
 • načelo odgovornosti
 • načelo transparentnosti

Ključne vrijednosti

 • postavljanje hrvatske kulture i znanosti u europski kontekst
 • objavljivanje znanstvenih i stručnih knjiga domaćih i stranih autora, utemeljenih na istraživanju i znanstvenoj objektivnosti
 • promicanje društvenih i humanističkih znanosti
 • očuvanje kulturne baštine
 • promicanje kulture čitanja
 • poštivanje različitosti i prava na različito argumentirano mišljenje
 • suradnja s domaćim i međunarodnim sudionicima na očuvanju i promicanju povijesti i kultura naroda, posebice s područja srednje Europe
 • pozitivan obostran stav i odnos s užom i širom javnosti – zaposlenicima, autorima, prevoditeljima, grafičarima, tiskarima, institucijama, medijima, tijelima lokalne, područne (regionalne) samouprave i državne uprave te s ostalom javnosti.

VIZIJA – Znanstvena i stručna publicistička knjiga dostupna i zanimljiva širokom tržištu – čitanjem do boljeg razumijevanja sebe i drugih.

MISIJA – Djelovati na tržištu kao profitna organizacija, istovremeno objavljujući i neprofitna djela domaćih i stranih autora bitna za kulturu i znanost.

SEGMENTACIJA TRŽIŠTA

Stručna knjiga specifičan je proizvod za koji je neophodno napraviti segmentaciju tržišta kako bi došla do ciljnog potrošača.

Segmentacijom tržišta ustanovili smo da:

 • zemljopisno pokrivamo područje čitave Republike Hrvatske. Trenutni i potencijalni kupci naših knjiga su pojedinci, škole, fakulteti i sveučilišta, knjižnice i knjižare, zavodi, muzeji, arhivi… Do njih dolazimo slanjem kataloga, nastupima na sajmovima, preko web stranice i Interneta, koji je također doprinio tome da se naše knjige prezentiraju i u inozemstvu
 • demografska segmentacija pokazala je da je životna dob korisnika stručne knjige u velikom rasponu, odnosno da se naše ciljno tržište rasteže od učenika i studenata pa sve do umirovljenika visoke životne dobi; po zanimanju su naši potencijalni kupci studenti, znanstvenici, profesori… kao i širok raspon pojedinaca koje zanima povijesna i jezikoslovna literatura; možemo reći da je potencijalni kupac našeg proizvoda svaka obrazovana osoba bez obzira na spol, dob, zanimanje ili religiju
 • bihevioristička segmentacija – više je razloga koji utječu na kupnju našeg proizvoda (nastavna obaveza i stručno usavršavanje – pripremanje ispita, seminara, diplomskog rada; zanimljiva tematika – knjige o povijesti Europe, lokal-patriotizam – teme koje se odnose na uži zavičaj…)

SWOT ANALIZA

 

PREDNOSTI NEDOSTACI
Vrsni autori, prevoditelji, lektori i ostali suradnici Slaba pokrivenost tržišta
Proaktivnost i stručnost direktora, zaposlenika i suradnika Nepostojanje vlastite knjižare
Kvaliteta objavljenih knjiga Nedovoljna materijalna sredstva za promidžbu
Prepoznatljivo ime u znanstvenim i kulturnim krugovima Nepovoljno ekonomsko okruženje, slaba kupovna moć
Kvalitetna razgranata suradnja sa svim sudionicima u procesu rada Nedovoljna razvijenost svijesti u akademskoj stručnoj i prosvjetnoj zajednici o važnosti nabave i čitanja znanstvene i stručne literature

 

 

PEST ANALIZA

 

+
Ulazak Hrvatske u EU omogućuje međunarodne projekte i korištenje europskih fondova Nepostojanje strategije razvoja stručne i znanstvene knjige
Unapređenje tehnologije koja olakšava poslovanje Nedovoljna potpora jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave u podupiranju objavljivanja izdanja vrijednih za lokalnu ili regionalnu jedinicu
Visoka informatička pismenost mladih osoba Nedostatak obrazovanja za apliciranje na EU fondove
  Visoka nezaposlenost mladih i njihova financijska ovisnost o roditeljima
  Niska kupovna moć
  Nedovoljno razvijena motivacija za cjeloživotnim obrazovanjem

 

 

 

CILJEVI STRATEGIJE

 • financijska mogućnost zapošljavanja još jedne osobe s punim radnim vremenom
 • povećanje kontakata s kupcima i korisnicima kroz nastupe na sajmovima i održavanjem promocija
 • povećanje broja izdanih knjiga na 18 godišnje
 • povećanje prodaje za 10 %
 • preseljenje u adekvatan poslovni prostor
 • brendiranje tvrtke na domaćem i međunarodnom tržištu

Nakon definiranja vizije, misije i ciljeva strategije te provedene SWOT i PEST analize odlučili smo se za provođenje sljedeće strategije – STRATEGIJA RASTA.

Strategija rasta temeljit će se na koncentraciji razvojnih aktivnosti na postojećoj djelatnosti i postojećem asortimanu proizvoda, a konkurentske prednosti postizat će se usmjeravanjem svih resursa tvrtke na širenje poslovanja u postojećoj djelatnosti i na poznatom tržištu. Segmentacijom tržišta ustanovili smo da je poznato ciljno tržište veliko, a istovremeno je SWOT analiza pokazala da, iz više razloga, to isto ciljno tržište nije promidžbeno, distribucijski i prodajno dovoljno pokriveno.

Strategiju rasta na postojećem i na novim tržištima provodit ćemo kroz modele:

 • koncentracije
 • ekspanzije

Cilj koncentracije je povećanje tržišnog udjela poduzeća s postojećim proizvodima na postojećim tržištima. Strategija koncentracije obuhvaća poticanje postojećih korisnika na češće i veće kupnje te poticanje nekorisnika na korištenje proizvoda.

Ekspanzija obuhvaća produbljenje proizvodnog asortimana ili širenje tržišta na druga zemljopisna područja. Proizvodni asortiman proširili smo probranim dječjim knjigama prevedenim s poljskog jezika (trenutno peta knjiga u pripremi). Širenje tržišta na područja na kojima bilježimo slabiji interes za naša izdanja te na kojima je samo ime izdavačke kuće manje poznato započeli smo 2015. godine kroz projekte Poduzetništva u kulturi (2015. Korak po korak – Hrvatska; 2016. Korak po korak Hrvatska: Istra i Primorsko-goranska županija; 2017. Korak po korak Hrvatska: Dalmacija).

Za strategiju koncentracije i ekspanzije koristit će se svi raspoloživi resursi – financijski, informacijski, ljudski i ostali. Provodit će se obavještavanjem o novim izdanjima (poštom i e-poštom, fb, web stranicom), prodajnim akcijama i popustima za pojedina izdanja, promocijama knjiga i predstavljanjima tvrtke, sudjelovanjem i direktnim susretima na sajmovima i festivalima knjiga, postprodajnim aktivnostima, promidžbom „hallo efect“ te ostalim raspoloživim modelima promidžbe i prodaje.

Provođenjem strategije rasta očekujemo financijske i nefinancijske pokazatelje kao što su: rentabilnost vlastitog kapitala, ekonomičnost poslovanja, zadovoljstvo korisnika, zadovoljstvo i efikasnost zaposlenika, prepoznatljiv brend tvrtke, društveno korisno djelovanje…